Akıl hastalığı sebebiyle boşanma TMK m.165’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden biri akıl hastası olup bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse ve hastalığın geçmesine imkan olmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilirse diğer eş boşanma davası açabilecektir. TMK bu noktada boşanma sebebi olarak görüldüğü üzere sadece akıl hastalığını saymıştır. Bunun haricinde diğer hastalık türleri boşanma sebebi olarak ileri sürülemez. Bununla beraber akıl hastalığı bakımından da geçici akıl hastalığı halleri boşanma sebebi olmadığını belirtmiş ve iyileşmesi mümkün olmayan akıl hastalığını boşanma sebebi saymıştır.

Kanunun ilgili bu hükmüne dayanarak boşanma davası açılabilmesi için:

  • Eşlerden birinin iyileşmesi mümkün olmayan akıl hastalığının varlığı,
  • Ortak hayat akıl hastalığı olan eş yüzünden diğer eş için çekilmez hale gelmiş olmalı,
  • Akıl hastalığın geçmesine imkan olmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olmalıdır.

Yargıtay kararında akıl hastalığı bulunan eşin resmi sağlık kurulu raporuyla hastalığı kanıtlanmış olsa dahi tek başına boşanma için yeterli olmayacağı aynı zamanda ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale geldiğinin kanıtlanması gerektiğini belirtilmiştir.[1]

“… Dava, akıl hastalığı nedeniyle boşanmaya ilişkindir.

Türk Medeni Kanununun 165. maddesi uyarınca, eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

…Hastanesinden alınan resmi sağlık kurulu raporunda davalının hastalığının iyileşmesine olanak bulunup bulunmadığı ile ilgilidir.

Davalının akıl hastalığının diğer eş için çekilmez hale geldiğinin ayrıca kanıtlanması gerekir. Davacı vekilinin bu konuda tanık veya başka bir delil göstermemiş olması karşısında, çekilmezlik hali kanıtlanamamıştır. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Ayrıca bu dava açma hakkı akıl hastalığı bulunan eş için tanınmış bir hak olmayıp kanunun metninden de anlaşılacağı üzere diğer eşe ortak hayatın çekilmez hale gelmesinden dolayı tanınmış bir boşanma sebebidir.[2]

[1] Yargıtay 2. HD., E. 2016/3039 K. 2016/6752 T. 4.4.2016

[2] Yargıtay 2. HD., E. 2011/14560 K. 2012/31551 T. 25.12.2012

#

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir